Endringsledelse; Tilpass virksomheten i takt med omgivelsene

I en tid hvor samfunnet og omgivelsene endrer seg hele tiden, kreves det aktiv bruk av endringsledelse. Organisasjoner står overfor omfattende endringsutfordringer som følge av en økende endringstakt. For å være konkurransedyktige og relevante må organisasjoner endrer seg i takt med omgivelsene.

Teknologi, vurderinger, lover og regler, verdier, mennesker og organisasjoner endrer seg fra dag til dag. Enkelte organisasjoner er dynamiske i å assimilere og fange opp endringer i omgivelsene, mens andre er mer konservative og «trege». Inertia er en betegnelse på at organisasjoner kommer i utakt med endringer i omgivelsene og at en mister evnen til å løpende oppdage endringer som oppstår, og som er av betydning for organisasjonen. Mange setter i gang med endringsprosjekter som følge av inertia. Imidlertid opplever de fleste organisasjoner fra tid til annen at de må foreta grunnleggende endringer i hvordan organisasjonen fungerer.

Fra feltsalg til telefonsalg på to timer

Da Korona-pandemien brøt ut i mars 2020 opplevde mange organisasjoner at de sto ovenfor store endringsutfordringer. Evnen til omstilling og nytenkning ble helt essensiell for å beholde markedsposisjon, sikre arbeidsplasser og i det hele tatt overleve i markedet. Et eksempel på dette var et stort strømselskap som opplevde at både omsetning og arbeidsplasser sto i fare for å gå tapt. Deler av salgsteamet besto av feltselgere som ikke lenger fikk lov til å banke på dører. Altså medførte pandemien til at selskapet måtte tenke annerledes og finne nye løsninger for å ivareta omsetningen og sikre arbeidsplasser. Nextcom forsto raskt at utfordringen var å få salgsteamet inn og opp og på telefonsalg, raskest mulig. Etter målrettet innsats og om lag to timers opplæring per byrå, var salgsteamet selvgående på telefonsalg.

Endringsledelse kan defineres som planlagt og styrt endring. Det handler om å implementere en ny hverdagsvirkelighet gjennom å endre væremåte og tankegang, nemlig atferd og kognisjon. Nye visjoner, mål og ideer må realiseres gjennom organisasjonens hverdagsvirkelighet. Likevel er det til ingen nytte å legge nye planer dersom de ikke etterleves!

Normalt sett endrer organisasjoner seg hele tiden, men tidvis trengs det større og mer dyptinngripende endringer. Når det gjelder graden av endring, kan vi skille mellom inkrementell endring og transformasjonsendring. Inkrementell endring er betegnelsen på en mindre dyptinngripende endring, eksempelvis organisasjonsutvikling. På den annen side er transformasjonsendring betegnelsen på en mer omfattende endring, nemlig en organisasjonsendring. Dårlig ledelse kjennetegnes av å «blokkere» naturlig endring. I slike tilfeller kommer behovet for endring og endringsledelse raskere. Gode ledere derimot, forstår og tilrettelegger for naturlig endring og utvikling. Når det er sagt, er det ulike tilnærminger til endring. Vi skiller mellom Planlagt endring og kontinuerlig endring.

Utfordringene med planlagt endring

Planlagt endring bygger på at organisasjoner kan kjøre seg fast i et «spor» og kommer i utakt med endringer i omgivelsene, som følge av inertia. Dette tilsier at organisasjoner har stabile perioder som blir avbrutt av sprangvise endringer, som følge av at organisasjoner har momentum eller egenkraft og blir stadig mer fokusert på det de holder på med. Konsekvensen av dette er at man blir mindre følsom for behovet for å gjøre ting annerledes eller gjøre nye ting. På bakgrunn av dette mestrer man dermed ikke å møte endringer i omgivelsene uten å foreta «endringsinngrep» eller planlagt endring. Utfordringen ligger i å styre disse sprangene for å være konkurransedyktig og overleve i tiden fremover.

Når endring er en kontinuerlig prosess

Kontinuerlig endring er en tilnærming som tilsier at organisasjoner er i en kontinuerlig prosess, at de er dynamiske og alltid er i fremvoksende forandring. Organisasjoner kan anses som fremvoksende sosiale systemer i stadig «tilblivelse». Kontinuerlige endringer av arbeidsprosesser og sosial praksis er konsekvens av ytre påvirkning og mindre endringer. Vi kan altså si at organisasjoner er i «flux», hvilket betyr at de tilpasser seg til indre og ytre endringer. Dårlig ledelse vil i denne sammenheng være ledelse som hindrer kontinuerlig endring og tilpasning.

Planlagt endring vs. kontinuerlig endring

Planlagt endring og kontinuerlig endring er to ulike tilnærminger, men som supplerer hverandre. Lederbevissthet om at organisasjoner er dynamiske samt hele tiden er i utvikling, kan motvirke inertia, nemlig at man kommer i utakt med omgivelsene. Imidlertid er det ikke til å unngå at organisasjoner i en verden som stadig er i endring, fra tid til annen vil komme i utakt med omgivelsene.

Endringsledelse handler om å vite hvor du skal og hvorfor

Den grunnleggende utfordringen innen endringsledelse er at organisasjoner skal bevege seg fra ide til kollektiv handling. En avgjørende oppgave er dermed å komme løs fra fortiden, og da må man samle oppslutning. Dit man skal må gi mening for de involverte og utgjøre grunnlaget for de ansatte til å bli med og virkeliggjøre den nye organisasjonsfremtiden. Det er derfor avgjørende for ledere å vite hvor organisasjonen skal og hvorfor. Videre må ledere av endring skape og forme visjonen for endringen, kommunisere visjonen, bygge forpliktelse og oppslutning til, samt involvering i visjonen. Videre må de organisere de involverte og hva de gjør, slik at det bygger opp under visjonen.

Lederens oppgave er å utvikle praktisk bevissthet rundt behovet for en endring

Endringsledelse er krevende

Å komme løs fra fortiden har å gjøre med problemet tilknyttet å omforme en ide for fremtiden til ny hverdagsvirkelighet. Endring begynner med diskursiv bevissthet, altså er endringsoppgaven å utvikle praktisk bevissthet rundt behovet for en endring. I mange tilfeller kan man øyne et behov for endring samt et endringsgap, men for mange er det ikke samsvar mellom ord og handling – man må «walk the talk». En må skape og fremme ny praksis av ideen for fremtiden. Dette innebærer at organisasjonens medlemmer må utvikle forståelse og kompetanse i hvordan fremtiden skal være i hverdagsvirkelighet. Dette fordrer at endringsledere tilrettelegger for god kommunikasjon og oppfølging.

Nextcom kan hjelpe deg og din organisasjon med å håndtere utfordringer knyttet til endringer! Nextcom CRM kan bidra til å øke både effektiviteten og lønnsomheten i din organisasjon, slik at du kan fokusere på lederoppgaven.

Nextcom tilbyr et skybasert og skalerbart CRM system. Denne løsningen er en trygg måte å effektivisere arbeidsflyten, skape samarbeid internt og øke salget. Vi har en visjon om å skape en enklere og mer effektiv arbeidshverdag for våre kunder. Rask og konsistent gjennomføring av kundenes arbeidsprosesser er målsetningen vår – når vi når målet vårt, skaper kundene verdier. Systemet implementeres raskt og kan enkelt integreres med andre systemer.