Slik skaper du team som fungerer

Å skape team som fungerer er et essensielt samspillselement i det ledere gjør i hverdagen, og for å skape gode og velfungerende team kreves det godt internt samarbeid. Hvem som tar lederskap under gjennomførelsen av en oppgave avhenger av hvem som sitter med den riktige kunnskapen, de relevante ferdighetene, erfaringene, evnene, og den egnede personligheten. Imidlertid ligger hovedansvaret hos lederen, men medarbeiderne spiller en sentral rolle i å ha delansvar i de ulike fasene, prosessene og situasjonene.

Her er 6 tips til hvordan man kan skape velfungerende team:

Motiver til kollektiv handling

For å skape team som fungerer bør ledere sørge for å motivere til kollektiv handling med fokus rettet mot å oppnå teamets overordnede mål. Men hvordan kan ledere motivere team-medlemmene til å forplikte seg i den grad at de selv ønsker å bidra til at teamet skal lykkes? Jo, dette kan man gjøre gjennom å legge til rette for autonome og selvstyrte arbeidsforhold der medarbeiderne gis tillit og frihet! På den måten kan man stimulere til økt motivasjon og tillit

Videre oppfordres lederen av teamet til å skape en felles delt hensikt. På den måten gis arbeidet mening og medlemmene av teamet forstår hvordan deres innsats kommer organisasjonen og teamet til gode.

team som fungerer i kontorlandskap
Skap en felles delt hensikt. På den måten gis arbeidet mening og medlemmene av teamet forstår hvordan deres
innsats kommer organisasjonen og teamet til gode.

Tildel spesifikke roller

Gjennom å gi hver enkelt spesifikke roller kan lederen skape en større klarhet i hvilket ansvar og hva som forventes av den enkelte medarbeider. Dette tilrettelegger for økt effektivitet, trygghet og økte prestasjoner internt i teamet.

Etabler et sett med regler og rutiner

Videre vil det være hensiktsmessig å etablere et sett med regler og rutiner for å regulere samhandlingen og samarbeidet i teamet. Slik vet hvert enkelt medlem av teamet hva de skal forholde seg til og det blir struktur og orden i arbeidet som utføres.

Synliggjør team-prestasjoner

Teamprestasjoner bør absolutt synliggjøres! Gjennom å lage rangeringer kan man som leder fremheve hvordan ulike team presterer i forhold til hverandre. Slik kan ledere skape en sterk drivkraft og øke prestasjoner gjennom å få medarbeiderne til å kjenne på følelser som stolthet eller ydmykelse tilknyttet teamets prestasjoner. Ved å øke medarbeidernes stolthet av teamet samt tillit til det, kan en slik prosess medføre til å styrke og bedre samholdet internt. Slik øker også sannsynligheten for ytterligere prestasjoner både på individnivå og teamnivå.

Gjennom å øke team-medlemmenes stolthet av teamet samt deres tillit til det, kan en sli prosess påvirke til å styrke og bedre samholdet internt. Slik øker også sannsynligheten for ytterligere prestasjoner.

Tilrettelegg for psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet i teamet er noe som i aller høyeste grad bør fremmes! Ledere bør etter beste evne tilrettelegge for at team-medlemmene er komfortable med å dele sine bekymringer og feil, og tør å være seg selv. Åpenhet og trygghet i teamet er essensielt for å sikre medarbeidernes trivsel og evne til å prestere best mulig.

Sikre en god kommunikasjonsflyt

Å skape team som fungerer er et essensielt samspillselement i det ledere gjør i hverdagen, og da fordres det også en god kommunikasjonsflyt for å påvirke relasjonen og samhandlingen internt i teamet. Gjennom kommunikasjon og språk samproduseres den organisatoriske virkeligheten, og derfor er god kommunikasjonsflyt viktig for å skape gjensidig forståelse og legge til rette for et godt samarbeid.

Nextcom CRM tilrettelegger for økt samspill og kommunikasjonsflyt mellom leder og teammedlemmer. Som leder kan du utforme konkurranser, slik at team-prestasjoner synliggjøres. Kontakt oss i dag for gratis demo.